Privacy

Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de NJBV de Valkatties u over de wijze waarop de Valkatties persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de Valkatties  persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de Valkatties persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de Valkatties omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de Valkatties, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Valkatties.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

NJBV de Valkatties

De Valkatties hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. De Valkatties verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Valkatties  is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de NJBV de Valkatties, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt de NJBV de Valkatties en wat wordt er mee gedaan?

De Valkatties  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. De Valkatties verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De gegevens dienen voor het spelen van Petanque bij de Valkatties ; toernooien of club evenementen, toernooien of competities met en van bevriende Petanque verenigingen waarvoor een licentie of lidmaatschap van de NJBB vereist is. Tevens voor het onderhouden van contact betreffende speeltijden en competities van en voor  de club. En voor betaling van de  bij het lidmaatschap behorende verplichtingen.

De categorieën persoonsgegevens die de Valkatties verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
  • Lidmaatschapsgegevens (zoals licentienummer, lid soort, functie(s) binnen de NJBV de Valkatties)
  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
  • Lidmaatschapsgegevens (zoals licentienummer, lid soort, functie(s) binnen de NJBV de Valkatties)

De Valkatties verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart de NJBV de Valkatties uw persoonsgegevens?

De Valkatties  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens van oud leden tot 2 jaar na afmelden als lid.

Hoe gaat de NJBV de Valkatties om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Valkatties of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De Valkatties heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de Valkatties verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van de Valkatties  worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De Valkatties anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van de Valkatties en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de Valkatties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NJBV de Valkatties; 0243442103 of Valkatties@live.nl . Graag helpen wij u verder

NJBB Nederland: www.njbb.nl  of  info@njbb.nl   .